Monday, August 7, 2017

Chuyện đi làm : Giao việc thế nào cho HỢP LÝ

Nghĩ thật deep, để giao đúng việc Kiềm nhẹ lòng, để không thọc tay làm thay.


Buy me a coffee