Sunday, January 28, 2018

Mừng quá, mấy cuốn sách đã về tay sau bao tháng ngày mòn mỏi

Hàng về mấy cuốn sách tây
Còn thơm mùi chữ ngất ngây tình nồng


Bài viết do Thanh Nguyen 🦉 (@thanhcs94) chia sẻ vào

Buy me a coffee